Kylille

Tulevaisuuden kylä 2.0

Meillä Etelä-Pohjanmaan Leader -ryhmillä on alkamassa uusi Älykäs kylä -teemaan liittyvä hanke, jossa on kolme eri teemaa. Meillä on tarjota kylille näiden kolmen teeman puitteissa maksutta asiantuntija-apua, jolla kylien toimintaa voidaan kehittää uudelle tasolle. Hankkeen avaustilaisuus järjestetään ke 14.2.2024 klo 17.30 alkaen Seinäjoella.

Jokaiselta alueelta valitaan kyliä, kyläryhmiä tai kokonaisia kuntia mukaan eri teemoihin, ja teemat muodostavat maakunnalliset ja paikalliset työryhmät, joissa ideoidaan teeman toteutusta ja kokeiluja, joita kylissä voidaan sitten toteuttaa. Hyväksi havaituista malleista tehdään jaettavat ja monistettavat toimintatavat. Teemoissa ja työpajoissa hyödynnetään asiantuntijoita ja sparraajia. Ryhmissä voi olla mukana myös kuntien edustajia sopivista tahoista. Hanke on maakunnallinen ja kestää 31.5.2026 saakka. Hankkeessa luodaan, kokeillaan ja jaetaan uusia tapoja ja malleja seuraavista teemoista:

Low cost; energia ja kiertotalous, Digitaalisten palvelujen kylätImagokylät
Kylät voivat hakea yllä oleviin teemoihin liittyen investointi-, kehittämis- tai pienhankkeita yhteistyöhankkeessa nousseihin ideoihin jo hankkeen aikana sekä sen jälkeen.

Energiakylät (energia ja kiertotalous):
Kylissä pyritään omavaraisuuteen, kestävyyteen ja yhteisöllisyyteen. Kokeiltavat mallit voivat liittyä:
Energiakartoituksiin ja uusiutuvan energian edistämiseen.

 • Jätteen vähentämiseen, kiertotalouteen ja kierrätykseen.
 • Paikallisen tuotannon suosimiseen ja jakamistalouteen.
 • Energiateknologioiden testaukseen.
 • Kestävän kulutuksen koulutuksiin ja yhteisöprojekteihin.
 • Yhteistyöhön muiden kylien kanssa.

Digitaalisten palvelujen kylät:
Kylässä keskitytään digitaalisten palvelujen kehittämiseen parantamaan tiedonsaantia, viestintää, yhteisöllisyyttä ja palveluiden saatavuutta. Esimerkkejä kokeiltavista malleista:

 • Paikallisten digitaalisten palvelujen kehittäminen.
 • Digitaalisten terveyspalvelujen tarjoaminen.
 • Yhteisölliset digitaaliset alustat ja foorumit.
 • Digitaalisten taitojen koulutus.

Imagokylät:
Kylissä rakennetaan selkeä ja houkutteleva imago ja brändi, joka korostaa niiden ainutlaatuista identiteettiä ja vahvuuksia. Esimerkkejä kokeiltavista malleista:

 • Visuaalisen identiteetin luominen ja vahvistaminen.
 • Strategisten markkinointikampanjoiden toteuttaminen korostaen kylän erityispiirteitä.
 • Yhteisöllisten tapahtumien ja festivaalien järjestäminen, jotka lisäävät kylän näkyvyyttä.
 • Digitaalisen näkyvyyden ja sisältömarkkinoinnin vahvistaminen.

TOIMINTAMALLI:
Järjestetään tiedotus- ja aktivointitilaisuus, joissa esitellään teemat asiantuntijoiden johdolla ja kylät voivat ilmoittautua heitä kiinnostaviin teemoihin. Kuhunkin teemaan otetaan mukaan enintään kuusi pilottikylää tai kyläryhmää/kuntaa.

 • Järjestetään teemoittaisia maakunnallisia ja paikallisia työpajoja, joissa luodaan uusia toimintamalleja, joita viedään eteenpäin pilottikylissä.
 • Toimintamalleista toteutetaan kokeiluja joko strategiahankkeen toimena tai erillisinä hankkeina.
 • Hankkeen tuotoksena saadaan jokaiselle pilottikylälle Älykäs kylä -suunnitelma ja kokemuksia kokeilluista toimintamalleista. Mallit voivat olla joko seudullisia tai koko maakunnan kokoisia tai kullakin kylällä voi olla oma kokeilu.

Hanke pyrkii rakentamaan suunnitelmia ja malleja, jotka tukevat kylien ja kuntien kehittymistä, edistäen yhteisöllisyyttä, energiaomavaraisuutta, digitaalisten palveluiden saatavuutta sekä kylän vahvaa ja houkuttelevaa imagoa. Jos kyläänne kiinnostaa jo nyt joku teemoista, voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksesi Tuijalle.

Tulevaisuuden kylä-hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät Kylille.net -sivuilta. Sieltä löytyvät myös aiemmat Kylille-hankkeet materiaalipankkeineen.

Leader Suupohja on toteuttanut aikaisemmilla ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Kylille, Kylille II ja Kylille III.

Kylille I 2015 – 2017, hankkeen teemoina oli yhteisöllisyys, palvelut ja viestintä.
Kylille II 2018 – 2020, hankkeessa otettiin kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa, digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä, edistettiin kylien turvallisuutta ja tuotiin esiin luonnon ja kulttuurin parhaat palat.
Kylille III 2020 – 2023, hankkeen teemat: Osaava ja osallistava kylä – osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen, Kiertotaloutta kylille – kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi, Hyvinvoivat kylät – eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi, Arjen turvaa kylille – kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista.

Hankkeen sisällöistä tarkemmin Kylille.net verkkosivulta (avautuu uuteen välilehteen). 

Kylille I, II ja III hankkeiden parhaista paloista löytyy videokoosteet Kylille-hankkeen Youtube-kanavalta (avautuu uuteen välilehteen).

Kylille – hankkeiden materiaaleja

Kylille-hankkeiden tiedot löytyvät Kylille.net -sivuilta

Hankkeen vanhemmat aineistot löytyvät Tapahtuma-arkistosta.