Tuen maksaminen

HUOM! Sivua päivitetään parhaillaan!

Alla oleva tieto ja ohjeistus koskee rahoituskauden 2014-2022 hankkeiden maksatuksen hakua. Rahoituskauden 2023-2027 hankkeiden maksatusten haku käynnistyy loppuvuodesta 2023.

Maksatuksen hakeminen

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Maksua haetaan sähköisesti Maaseutuviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa. (avautuu uuteen välilehteen)

Kirjallinen maksuhakemus tehdään Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 3316. Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen osoitteeseen PL 156, 60101 Seinäjoki. Maksuhakemus tulee vireille, kun se on saapunut toimivaltaiselle ELY- keskukselle.

Tuen maksuerät

Tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä. Yleishyödyllinen investointituki maksetaan enintään kuudessa erässä hankkeen toteutusaikana. Rakentamisinvestoinnin viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä.

Tuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea harvemmin.

Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hanketuen toteutusajan päättymisestä. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Ennakko

Yhdistykset voivat hakea tuen ennakkomaksua tukipäätöksen saamisen jälkeen. Ennakkoa maksetaan vain kerran ja se luetaan yhdeksi maksueräksi. Ennakonmaksu on harkinnanvaraista ja sen maksamiseksi voidaan edellyttää vakuuden asettamista.

Tukea voidaan maksaa ennakkona, jos:

 • hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja
 • hakijalla ei ole hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävää varallisuutta
 • vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
 • ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa

Ennakko voi olla enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä, kuitenkin enintään 100.000 €. Ennakon haku täytyy perustella, mutta siihen ei tarvitse liittää muita asiakirjoja liitteeksi.

Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva määrä kuitataan kokonaisuudessaan viimeisessä maksuerässä. Tuen saajan ilmoituksella ennakkoa voidaan kuitata myös suuremmalla prosentilla.

Maksuhakemuksen liitteet

 • Pääkirjan ote maksuhakemuksen ajalta, josta käy ilmi hankkeen maksuhakemukseen sisällytetyt kustannukset
 • Kopiot menotositteista eli laskuista
 • Kopiot maksutositteista eli pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti
 • Vastikkeettoman työn tuntikirjanpito lomakkeella 3322L, mikäli hanke sisältää vastikkeetonta työtä
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, mikäli hintavertailutietoja ei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa
 • Kopiot katselmuspöytäkirjoista, jotka on merkitty rakennuslupapäätökseen
 • Kopio palovakuutustodistuksesta rakentamisinvestointihankkeissa ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä, mikäli sitä ei ole toimitettu jo tuen hakuvaiheessa
 • Raportti hankkeen toteutuksesta suhteessa tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta tai loppumaksatusta haettaessa loppuraportti.
 • Raporttiin tulee liittää kuvia tehdyistä toimenpiteistä tai hankinnoista. Raporttipohja löytyy tukipäätöksestä.
 • Seurantatiedot hankkeen toteutusajan päätyttyä viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä, joko sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai paperisilla lomakkeilla 3306Dind ja 3306Lind.

Mikäli hankkeessa on Flat rate-kustannusmalli, tulee hakijan todentaa maksatuksessa vain ns. välittömät kustannukset, mutta ei Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia.

Ohjeet ja lomakkeet

Maksuhakemuksen 3316 täyttöohje (PDF)

Ruokaviraston maksumääräys Nro 53/2015 (avautuu uuteen välilehteen)

Tässä kuvassa opastetaan, miten makusuhakemusprosessi etenee. Samat asiat on kerrottu ympäröivässä tekstissä.

Lisätietoa

Maksuhakemusasioissa neuvoja saat talousasiantuntijaltamme Jaana Peltoniemeltä, puh. 040 865 5199 tai jaana.peltoniemi(at)leadersuupohja.fi