Tuen maksaminen

HUOM! Sivua päivitetään parhaillaan rahoituskauden 2023-2027 ohjeilla ja materiaaleilla!

Maksatuksen hakeminen

Tuen maksun edellytyksenä on, että hankkeen toimet on tehty, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos hanke siis toteutuu suunniteltua pienempänä, tukea maksetaan tukiprosentin mukainen summa toteutuneista kustannuksista.

Maksua haetaan sähköisesti Maaseutuviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa.

Tuen maksuerät

Tuen voi hakea maksuun kerralla tai useammassa erässä hankkeen toteutuksen aikana. Loppumaksua tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymispäivämäärästä (tarkista se tukipäätöksestä).

Rakentamisinvestoinnin viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä.

Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti. Loppumaksun yhteydessä täytetään myös hankkeen seurantatiedot.

Ennakko

Yhdistykset voivat hakea tuen ennakkomaksua tukipäätöksen saamisen jälkeen. Ennakkoa maksetaan vain kerran ja se luetaan yhdeksi maksueräksi. Ennakonmaksu on harkinnanvaraista ja sen maksamiseksi voidaan edellyttää vakuuden asettamista.

Tukea voidaan maksaa ennakkona, jos:

 • hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja
 • hakijalla ei ole hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävää varallisuutta
 • vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
 • ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa

Ennakko voi olla enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä, kuitenkin enintään 100.000 €.

Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka, kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva määrä kuitataan kokonaisuudessaan viimeisessä maksuerässä. Tuen saajan ilmoituksella ennakkoa voidaan kuitata myös suuremmalla prosentilla.

Maksuhakemuksen materiaalit ja liitteet

Maksuhakemukseen tarvittavat materiaalit ja liitteet riippuvat siitä, onko tuen maksutapa kustannusperusteinen vai tuotosperusteinen.

Kustannusperusteinen maksutapa

Kustannusperusteisessa maksutavassa maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan pääkirja maksuhakemuksen ajalta. Pääkirjan selitteissä täytyy olla avattuna kustannusten liittyminen hankkeeseen. Tarvittaessa kustannuksia voi selvittää erillisellä koontiluettelolla (Ruokaviraston lomake 2304TK).

Maksatukseen tarvitaan aina myös raportti hankkeen toteutuksesta aikaväliltä, jolta maksua haetaan ja/tai loppumaksua haettaessa koko hanketta koskeva loppuraportti. Nämä täytetään Hyrrään.

Muita todennäköisesti kysyttäviä liitteitä ovat:

 • Kopiot menotositteista eli laskuista
 • Kopiot maksutositteista eli pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti
 • Vastikkeettoman työn tuntikirjanpito lomakkeella, mikäli hanke sisältää vastikkeetonta työtä (talkootyö) (Ruokaviraston lomake 2302VT)
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, mikäli hintavertailutietoja ei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa. Kaikkien yli 3.000 € kustannusten kohtuullisuus tulee selvittää ja todentaa.
 • Kopiot katselmuspöytäkirjoista, jotka on merkitty rakennuslupapäätökseen
 • Kopio palovakuutustodistuksesta rakentamisinvestointihankkeissa ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä, mikäli sitä ei ole toimitettu jo tuen hakuvaiheessa
 • Muut tukipäätöksessä mahdollisesti yksilöidyt asiakirjat

Jos hankkeessa on ollut palkattuna henkilöitä, tarvitaan liitteiksi myös:

 • tuntikirjanpito (Ruokaviraston lomake 2301T tai vastaava)
 • palkkalomake (Ruokaviraston lomake 2305P)
 • palkkalaskelmat (tai vastaava, josta ilmenee työntekijälle maksettava kuukausipalkka)
 • työsopimus ja tieto palkan perusteista (työtehtävät ja palkan määrä)
 • työpaikkailmoitus, mikäli hankkeeseen palkattavan henkilön työaika ylittää 1 htv

Mikäli hankkeessa on syntynyt painettuja tai digitaalisia tuotoksia ja tiedotus-/viestintämateriaaleja, tulee niistä liittää mukaan valokuvat tai näytekappaleet (Muista tarvittavat logot!)

Lisäksi loppumaksun hakemisen yhteydessä täytetään Hyrrään hankkeen seurantatiedot. Tukea ei makseta, ennen kuin seurantatiedot on täytetty.

Tuotosperusteinen maksutapa

Ohje päivittyy

Flat rate -kustannusmallit 19 % ja 40 %

Mikäli hankkeessa on Flat rate-kustannusmalli, tulee hakijan todentaa maksatuksessa vain ns. välittömät kustannukset, mutta ei Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia. Flat rate -kustannuksista ei tarvitse siis esittää pääkirjalla.

Ohjeet ja lomakkeet

Rahoituskausi 2023-2027

Ruokaviraston määräys maksujen hakemisesta:

HUOM! Alla olevat maksuhakemukset ja ohjeet liittyvät rahoituskauden 2014-2020 hankkeisiin

Maksuhakemuksen 3316 täyttöohje (PDF)

Ruokaviraston maksumääräys Nro 53/2015 (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoa

Maksuhakemusasioissa neuvoja saat talousasiantuntijaltamme Jaana Peltoniemeltä, puh. 040 865 5199 tai jaana.peltoniemi(at)leadersuupohja.fi