Tuen maksaminen

HUOM! Sivua päivitetään! Rahoituskauden 2023-2027 yritystukien maksatusten hakeminen käynnistyy loppuvuoden 2023 aikana. Alla oleva koskee rahoituskaudella 2014-2022 rahoitettuja hankkeita.

Maksatuksen hakeminen

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla tuen saajan maksamia.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Maksua haetaan Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-verkkopalvelussa (avautuu uuteen välilehteen).

Kirjallinen maksuhakemus tehdään Ruokaviraston vahvistamalla 3315 -lomakkeella.

Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen osoitteeseen PL 156, 60101 Seinäjoki. Maksuhakemus tulee vireille, kun se on saapunut toimivaltaiselle ELY- keskukselle.

Investointituki

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.

Rakentamisinvestoinnin viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä. Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että investointi on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksessa esitetyistä hyväksyttävistä kustannuksista.

Perustamistuki

Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun tukipäätös on tehty ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu.

Viimeinen erä voidaan maksaa, kun kaikki toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Perustamistuki maksetaan tukipäätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteutumisen perusteella.

Maksuhakemuksen liitteet

  • Pääkirjan ote maksuhakemuksen ajalta, josta käy ilmi hankkeen maksuhakemukseen sisällytetyt kustannukset
  • Kopiot laskuista ja muista menotositteista
  • Kopiot maksutositteista eli pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti
  • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, mikäli hintavertailutietoja ei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa
  • Kopiot katselmuspöytäkirjoista, jotka on merkitty rakennuslupapäätökseen
  • Seurantatiedot hankkeen toteutusajan päätyttyä viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä, joko sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai paperisena lomakkeella 3305ind.
  • Perustamistuen osalta liitteeksi tulee antaa selvitys hankkeen toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta sekä tukipäätöksessä yksilöidyt, toimenpiteiden toteutumisen todentavat asiakirjat. Lisätietoa maksuhakemuksen tekemiseen löytyy Ruokaviraston maksumääräyksestä Nro 53/2015 (avautuu uuteen välilehteen), Ruokaviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta mukaisesti.

Maksuhakemusasioissa sinua neuvoo:

Lomakkeet

Maksuhakemus 3315 (avautuu uuteen välilehteen)

Maksuhakemuksen 3315 täyttöohje (PDF)

Opas yritystuen maksun hakemiseen (avautuu uuteen välilehteen)