Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötiloja, hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja välineistöä tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Ympäristöön kohdistuvia investointeja voidaan myös rahoittaa. Ympäristöinvestointeja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät investoinnit.

Investointihankkeita voivat hakea julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten kyläseurat, urheiluseurat, vanhempainyhdistykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja oppilaitokset.

Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Leader Suupohjasta että ELY:stä. Euromäärältään suuret investointihankkeet haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

Leader Suupohjan rahoittamat investointihankkeet

Rahoitamme yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä.

Investointi voi olla koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaa sekä rakennus- ja kunnostuskustannuksia. Korvausinvestointeja ei tueta.

Yleishyödyllisen investoinnin tukiprosentti on 65 % ja maksimi julkinen tuki 80.000 € / hanke. Kuntien hankkeissa niin sanottu muu julkinen tuki tulee sisältyä tähän 80.000 € maksimitukimäärään.

Investointihankkeissa tarvitaan aina siis myös omarahoitusta 35 %. Se voi olla vastikkeetonta työtä ja/tai rahaa. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä, miten omarahoitus hoidetaan ja miten hankkeen kuluja maksetaan ennen maksatuksen hakemista. Väliaikaislainaa voi hakea esimerkiksi pankista ja myös kunnat/kaupungit voivat sitä myöntää.

Kuntien hakemiin hankkeisiin myönnetään 60 % tuki, kuntien omaa rahoitusta (muu julkinen rahoitus) tulee olla vähintään 30 % ja loppuosa (10 %) voi olla esimerkiksi yhdessä yhdistysten kanssa toteutettuja talkoita.

Yhdistyksen liiketoimintaa (palveluiden kehittämisen investointi), jos markkinapuute on todettu, voidaan tukea 40 %.

Vastikkeeton työ (talkootyö)

Hankkeen yksityiseen rahoitukseen voi sisällyttää vastikkeetonta työtä (=talkootyö).

Vastikkeettoman työn arvo on 20 € henkilötyötunti. Jos työssä käytetään traktoria tai siihen rinnastettavaa konetta, tulee tähän lisäksi vielä 40 € konetyötunti. Vastikkeettoman työn tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Huom! Vastikkeeton työ on sekä hankkeen kustannus että osa rahoitusta. Vastikkeeton työ tulee aina laskea mukaan hankkeen kokonaiskustannuksiin edellä mainittujen tuntihintojen perusteella.

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Yllä oleva lomake tulee täyttää ja liittää Hyrrässä täytettävään rahoitushakemukseen, mikäli hankkeessa on vastikkeetonta työtä.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 80 %, josta kuntarahan osuus on 10 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. Ely:ltä haettavan hanke voi olla kooltaan 8.400-180.000 euroa.

ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä. Hankkeille on jatkuva haku, mutta hankkeista tehdään päätökset valintajaksoissa. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee ELY-keskus.

Hankkeiden kustannusmallit investoinneissa

Rahoituskaudella 2023-2027 käytössä olevat kustannusmallit:

 • Tosiasialliset kustannukset

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa huomioitavaa

 • Investoinnin pysyvyys – viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta
 • Alueen omistajan suostumus
 • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus – 10 vuotta
 • Käyttöoikeuden säilyttäminen

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
 • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • viranomaisluvat
 • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
 • ohjelmiston hankinta

Hankehaku tapahtuu sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen) kautta. Vain sähköinen haku on mahdollista, ja Hyrrän käyttöä varten yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisilla tulee olla Suomi.fi-valtuudet Hyrrään.

Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee Leader Suupohjan hallitus. Sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoa ja ohjeita

(Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.)