Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötiloja, hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja välineistöä tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Ympäristöön kohdistuvia investointeja voidaan myös rahoittaa. Ympäristöinvestointeja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät investoinnit.

Investointihankkeita voivat hakea julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten kyläseurat, urheiluseurat, vanhempainyhdistykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja oppilaitokset.

Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Leader Suupohjasta että ELY:stä. Euromäärältään suuret investointihankkeet haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

Leader Suupohjan rahoittamat investointihankkeet

Rahoitamme yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä.

Investointi voi olla koneiden, laitteiden js välineiden hankintaa sekä rakennus- ja kunnostuskustannuksia.

Yleishyödyllisen investoinnin tukiprosentti on 65 % ja maksimi julkinen tuki 80.000 € / hanke. Kuntien hankkeissa niin sanottu muu julkinen tuki tulee sisältyä tähän 80.000 € maksimitukimäärään.

Investointihankkeissa tarvitaan aina siis myös omarahoitusta 35 %. Se voi olla vastikkeetonta työtä ja/tai rahaa. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä, miten omarahoitus hoidetaan ja miten hankkeen kuluja maksetaan ennen maksatuksen hakemista. Väliaikaislainaa voi hakea esimerkiksi pankista ja myös kunnat/kaupungit voivat sitä myöntää.

Kuntien hakemiin hankkeisiin myönnetään 60 % tuki, kuntien omaa rahoitusta (muu julkinen rahoitus) tulee olla vähintään 30 % ja loppuosa (10 %) voi olla esimerkiksi yhdessä yhdistysten kanssa toteutettuja talkoita.

Yhdityksen liiketoimintaa (palveluiden kehittämisen investointi), jos markkinapuute on todettu, voidaan tukea 40 %.

Yleishyödyllisten investointihankkeiden yksityinen rahoitus voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä. Vastikkeettoman työn arvo on 20 € henkilötyötunti. Jos työssä käytetään traktoria tai siihen rinnastettavaa konetta, tulee tähän lisäksi vielä 40 € konetyötunti. Vastikkeettoman työn tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 80 %, josta kuntarahan osuus on 10 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. Ely:ltä haettavan hanke voi olla kooltaan 8.400-180.000 euroa.

ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä. Hankkeille on jatkuva haku, mutta hankkeista tehdään päätökset valintajaksoissa. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee ELY-keskus.

Hankkeiden kustannusmallit

Investointihankkeiden kustannusmallit ovat tosiasialliset kustannukset tai kertakorvaus.

Rahoituskaudella 2023-2027 käytössä olevat kustannusmallit (kaikki):

 • Laskennalliset kustannukset, flat rate 19 %
 • Laskennalliset kustannukset, flat rate 40 %
 • Tosiasialliset kustannukset
 • Kertakorvaus
 • Vakioitu kertakorvaus

Valitse laskennalliset kustannukset (fr-malli), kun hankkeessa on henkilöstökustannuksia ja/tai hankkeessa on paljon välillisiä kustannuksia, joita on hankala todentaa.

Laskennalliset kustannukset 19 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 19 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista ja ostopalveluista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät:

 • hankehenkilöstön matkakustannukset
 • toimitilakustannukset
 • kone- ja laitekulut
 • ohjelmistokulut
 • toimistokulut
 • koulutuskulut
 • työterveyskulut
 • hankkeen tarjoilukustannukset (itse järjestettävien kokouksien tarjoilukustannukset, esim. ohjausryhmän kokousten tarjoilut)
 • vastuuvakuutukset.

Muut hankkeen hyväksyttävät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset kuin henkilöstökustannukset.

Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein.

Kertakorvaus

Hakijan on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen. Kustannusarviossa eritellään suunniteltujen toimenpiteiden kustannukset ja esitys niiden todentamistavoista.

Vakioitu kertakorvaus

Vakioitua kertakorvausta käytettäessä tuen hakijan ei tarvitse esittää kertakorvaushankkeelle erikseen kustannusarviota.

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa huomioitavaa

 • Investoinnin pysyvyys – viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta
 • Alueen omistajan suostumus
 • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus – 10 vuotta
 • Käyttöoikeuden säilyttäminen

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
 • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • viranomaisluvat
 • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
 • ohjelmiston hankinta

Hankehaku tapahtuu sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen) kautta. Vain sähköinen haku on mahdollista, ja Hyrrän käyttöä varten yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisilla tulee olla Suomi.fi-valtuudet Hyrrään.

Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee Leader Suupohjan hallitus. Sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoa ja ohjeita

(Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.)