Yhteisöille

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Uudella rahoituskaudella yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen tulee jonkin verran muutoksia ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Leader-hankerahoitus

Hyvässä hankkeessa syntyy jotakin uutta, joka kehittää ja edistää toimintaa. Hyvä hanke sopii paikalliseen kehittämisstrategiaan ja sen tavoitteena on parantaa elinoloja, ympäristöä harrastusmahdollisuuksia, palveluita tai yrittäjyyden edellytyksiä. Tällainen hanke lisää viihtyisyyttä, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä tai kansainvälisyyttä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla muun muassa yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Kuntien perustehtäviin lukeutuvaa kehittämistä tai investointeja ei myöskään voida tukea.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

 • koulutustoimenpiteisiin
 • tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseksi, ympäristön hyväksi (ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnonvarojen kestävä hoito, luonnon monimuotoisuuden edistäminen) sekä vesihuoltoinvestointeihin
 • maaseudun palvelujen kehittämiseen
 • kylien kehittämistoiminnan, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
 • elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin

Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset ovat:

 • tarpeellisia ja kohtuullisia
 • palkkaus- ja palkkiokustannukset
 • matkakustannukset
 • ostopalveluiden hankinta
 • vuokrakustannukset
 • muut hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset
 • luontoissuoritukset (talkootyö)

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Hankkeiden kustannusmallit

Rahoituskaudella 2023-2027 käytössä olevat kustannusmallit päivitetään myöhemmin.

Hanketta koskevat suunnitelmat

Hankehakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista
 • hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
 • hankkeen toteutustapa ja -aika
 • hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt
 • hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen sekä rahoitussuunnitelma
 • arvio hankkeen tuloista
 • suunnitelma hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottamisesta ja raportoinnista
 • tarjouksia hankittavista palveluista, materiaaleista, koneista/laitteista

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • ammattilaisen tekemä rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • mahdolliset luvat (rakennuslupa, toimenpidelupa jne.)

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.

Lisätietoja

Lisätietoja yleishyödyllisten hankkeiden rahoituksesta antaa kehittämisasiantuntija Mirka Puska, mirka(at)leadersuupohja.fi tai p. 0400 474 880